Search SeaLifeBase

Tên thường gặp

(e.g. turtle)

Tên khoa học

Giống
(e.g. Caretta)
Các loài
(e.g. caretta)Random Species
Giống + Các loài
Sp. ID

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

To search without Genus, change Genus option from 'is' to 'contains'.

Tự điển

(thí dụcnidaria)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thông tin từ Nước/Đảo

Species Groupings
Non-fish vertebrates
Crustaceans
Mollusks
Echinoderms
Jellies
Reef-building corals
Sponges
Marine plants
Đa dạng sinh học
Tất cả các loại cá
được giới thiệu
Đặc hữu
Bị đe dọa
Nguy hiểm
Cùng sống ở rạn san hô
Tầng nổi
Vùng nước sâu
Những công dụng
Tính thương mại
Thương mại bể nuôi cá
Nuôi trồng thủy sản của FAO
Sản lượng của FAO
Sản lượng của tổ chức ICES
Biển chung quanh ta
Các công cụ
Hướng dẫn hiện trường
Các tài liệu tham khảo
Số liệu sai
Ảnh sai
Checklist (extended)
Hỗn hợp
Thông tin quốc gia
Tổng quan của FAO
Thông tin ReefBase
Người cộng tác
Tên thường gặp
AlgaeBase
Ghi chú: Các bảng có thể chưa hoàn chỉnh. Một số bảng có thể rất dài và cần nhiều thời gian để tải xuống
Note: A new dropdown list will appear if a country has a sub-country (ex. Canada, USA, etc.)
Thông tin từ Hệ sinh thái

Đa dạng sinh học
Tất cả các loại cá
Vùng nước sâu
Số liệu điểm
Các công cụ
Tháp dinh dưỡng
Ma trận Sinh thái của các loài
Định loại
Hỗn hợp
Thông tin hệ sinh thái
Ghi chú: Các bảng có thể chưa hoàn chỉnh. Một số bảng có thể rất dài và cần nhiều thời gian để tải xuống
Thông tin từ đề tài

Sinh thái dinh dưỡng
Thức ăn
Các loại thức ăn
Các động vật ăn mồi

Vòng đời
Sự sinh trưởng
Tương quan Chiều dài-Khối lượng (L-W)
Sự tái sinh sản
Chín muồi sinh dục
Max. size
Đẻ trứng
Đẻ trứng
Abundance

Những công dụng
Những chỉ dẫn
Mass conversion

Hỗn hợp
CITES
CMS
Các tên theo tiếng
Người cộng tác
Uploaded photos online
Ghi chú: Các bảng có thể chưa hoàn chỉnh. Một số bảng có thể rất dài và cần nhiều thời gian để tải xuống
Các công cụ
Seafood advisory
Tên phù hợp
Information gaps
Biển chung quanh ta
Thang dinh dưỡng tính từ phân loại dinh dưỡng của International Standard Statistical Classification of Aquatic Animals and Plants (ISSCAAP), FAO
Nuôi trồng thủy sản của FAO
Sản lượng của FAO
Sản lượng của tổ chức ICES
Mã số nước
Catalogue of Life
Species in GoMexSi
Tháp dinh dưỡng
AquaMaps
Các loài mới
Ảnh mới
rfishbase: R interface to FishBase w/ SeaLifeBase
Ghi chú: Các công cụ không có núm radio có thể thấy ở trang Tổng hợp loài (Summary Species).
Các tài liệu tham khảo
Tác giả
(e.g. Randall)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Năm
Danh hiệu
(e.g. Cephalopods of the world)
Nguồn gốc
Tài liệu tham khảo số
(e.g. 3742 or 3742 , 7685 , 8452)
Associated Journal

Publish in our journal partner Journal of Fish Biology (Impact factor 2021: 2.051) the results of your primary research on growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in SeaLifeBase.

Các tài liệu tham khảo trích dẫn FishBase

Làm sao trích dẫn FishBase
từ Main Ref. và/hoặc Data Ref. của ghi nhận được quan tâm,

Trích dẫn từ FishBase đó là
Palomares, M.L.D. and D. Pauly. Editors. 2023. SeaLifeBase.
World Wide Web electronic publication.
www.sealifebase.org, version (04/2023).

Copyright
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. (CC-BY-NC).

You are welcome to include text, numbers and maps from SeaLifeBase in your own web sites for non-commercial use, given that such inserts are clearly identified as coming from SeaLifeBase, with a backward link to the respective source page. Photos and drawings belong to the indicated persons or organizations and have their own copyright statements. Photos and drawings with CC-BY or CC-BY-NC copyrights can be used without further permission, with full attribution to the person or organization and the indication 'from SeaLifeBase'.

Ghi chú: FishBase cũng đã đuợc thiết lập trêm CD-ROM/DVD, xem FishBase hoặc sách Fishbase để có thêm thông tin. FishBase đã được thành lập với sự giúp đỡ của nhiều đối tác và sự hỗ trợ của EC và các nhà tài trợ khác


Web Stats
For web site technical issues only : WebMaster
For comments : Comments & Corrections
FishBase mirror: Vancouver, Canada
update ver. 04/2023