Search SeaLifeBase

ชื่อสามัญ

(e.g. turtle)

ชื่อวิทยาศาสตร์

สกุล
(e.g. Caretta)
ชนิด
(e.g. caretta)Random Species
สกุล + ชนิด
Sp. ID

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

To search without Genus, change Genus option from 'is' to 'contains'.

ภาคผนวก

(เช่นcnidaria)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ข้อมูลตามประเทศ/เกาะ

Species Groupings
Non-fish vertebrates
Crustaceans
Mollusks
Echinoderms
Jellies
Reef-building corals
Sponges
Marine plants
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ปลาทั้งหมด
แนะนำ
โรคประจำถิ่น
คุกคาม
ระดับความอันตราย
เกี่ยวกับหินโสโครก
ผิวน้ำ
น้ำลึก
ใช้
การค้า
การค้าสัตว์น้ำที่เลี้ยงเพื่อการหย่อนใจ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จำแนกตามFAO
ผลจับจำแนกตาม FAO
รายงานผลจับตาม ICES
ทะเลรอบๆเรา
เครื่องมือ
คู่มือภาคสนาม
อ้างอิง
ข้อมูลที่ขาดหายไป
รูปภาพที่ขาดหายไป
Checklist (extended)
ต่างๆ,นานา,หลากหลาย
ข้อมูลประเทศ
แบบประวัติของ FAO
ฐานข้อมูลแนวหินโสโครก
ผู้ร่วมมือ
ชื่อสามัญ
AlgaeBase
หมายเหตุ : รายการอาจจะไม่สมบรูณ์ บางรายการอาจจะยาวเกินไป และจะใช้เวลามากในการโหลด
Note: A new dropdown list will appear if a country has a sub-country (ex. Canada, USA, etc.)
ข้อมูลตามระบบนิเวศน์

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ปลาทั้งหมด
น้ำลึก
ข้อมูลสำคัญ
เครื่องมือ
พีรามิดระดับชั้นอาหาร
ชนิดตามเมทริกทางนิเวศวิทยา
การแยกชนิด
ต่างๆ,นานา,หลากหลาย
บอกถึงระบบนิเวศ
หมายเหตุ : รายการอาจจะไม่สมบรูณ์ บางรายการอาจจะยาวเกินไป และจะใช้เวลามากในการโหลด
ข้อมูลตามหัวเรื่อง

นิเวศวิทยาเขตร้อน
อาหาร, โภชนาการ
รายการอาหาร
ผู้ล่า

ชีวประวัติ
การเจริญเติบโต
ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ำหนัก
การสืบพันธุ์
วัยเจริญพันธุ์
Max. size
การวางไข่
การวางไข่
Abundance

ใช้
การแนะนำ
Mass conversion

ต่างๆ,นานา,หลากหลาย
CITES
CMS
ชื่อตามภาษา
ผู้ร่วมมือ
Uploaded photos online
หมายเหตุ : รายการอาจจะไม่สมบรูณ์ บางรายการอาจจะยาวเกินไป และจะใช้เวลามากในการโหลด
เครื่องมือ
Seafood advisory
ชื่อที่เข้าคู่
Information gaps
ทะเลรอบๆเรา
ไปยัง ISSCAAP
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จำแนกตามFAO
ผลจับจำแนกตาม FAO
รายงานผลจับตาม ICES
รหัสประเทศ
Catalogue of Life
Species in GoMexSi
พีรามิดระดับชั้นอาหาร
AquaMaps
สัตว์ชนิดใหม่
ภาพใหม่
rfishbase: R interface to FishBase w/ SeaLifeBase
หมายเหตุ : เครื่องมือที่ปราศจากปุ่มวิทยุที่หาได้จากหน้าสรุปของชนิด.
อ้างอิง
ผู้แต่ง
(e.g. Randall)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ปี
ชื่อเรื่อง
(e.g. Cephalopods of the world)
แหล่งที่มา
เลขที่อ้างอิง
(e.g. 3742 or 3742 , 7685 , 8452)
Associated Journal

Publish in our journal partner Journal of Fish Biology (Impact factor 2021: 2.051) the results of your primary research on growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in SeaLifeBase.

กล่าวอ้างอิงถึง FishBase

วิธีการอ้างอิงถึง FishBase
ให้เครดิตแก่ผู้สร้างต้นฉบับกรุณาอ้าอิงจาก FishBase เป็นหลัก และ/หรือข้อมูลอ้างอิงของเอกสารแต่ละเล่ม

อ้างถึง FishBase
Palomares, M.L.D. and D. Pauly. Editors. 2023. SeaLifeBase.
World Wide Web electronic publication.
www.sealifebase.org, version (04/2023).

Copyright
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. (CC-BY-NC).

You are welcome to include text, numbers and maps from SeaLifeBase in your own web sites for non-commercial use, given that such inserts are clearly identified as coming from SeaLifeBase, with a backward link to the respective source page. Photos and drawings belong to the indicated persons or organizations and have their own copyright statements. Photos and drawings with CC-BY or CC-BY-NC copyrights can be used without further permission, with full attribution to the person or organization and the indication 'from SeaLifeBase'.

หมายเหตุ : FishBase สามารถหาได้จาก CD-ROM/DVD ซึ่งภายในนั้นคุณจะพบหน้าโฮมเพจของ FishBase หรือหนังสือ FishBase สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ FishBase ที่ถูกสร้างขึ้นมาได้รับการช่วยเหลือจากผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ และได้รับการสนับสนุนจาก EC และผู้บริจาคคนอื่นๆ


Web Stats
For web site technical issues only : WebMaster
For comments : Comments & Corrections
FishBase mirror: Vancouver, Canada
update ver. 04/2023